ASDEP / DANIŞMA YÖNLENDİRME ÖZEL HİZMET PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI

BALIKESİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP) - DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.            

 

 

GENEL BİLGİLER 
 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve İl Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında 4735 sayılı kanuna göre imzalanacak sözleşme sonrası bağlı kuruluşlarımız Altıeylül Sosyal Hizmet Merkezi ve Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezinde çalıştırılmak üzere İl Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle 16 hizmet alım personeli belirlenecektir.

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Altıeylül Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 12, Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 4 Hizmet alımı olmak üzere, toplam 16 Danışma-Yönlendirme Elemanı (Tercihen 8 Erkek - 8 Bayan) alımı yapılacak ve 01 Mayıs 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 8 (sekiz) ay çalıştırılacaktır.

Başvurular 4 Nisan - 15 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi ve KPSS Sonuç Belgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Müdürlüğüne doğrudan başvurmaları gerekmektedir. 
 

 
BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve ya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
10) Başvuruda bulunanlardan en yüksek KPSS/P3 puanına göre sıralanması neticesinde alınacak olan 16 ASDEP görevli sayısının 4 katı kadar yani 64 aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan (16 kişi) alınacak olup, asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının %50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanacaktır,
11) İl Müdürlüğümüze müracaat herhangi bir müktesep hak oluşturmaz,
12) İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına tekil edebilmek için 15.04.2016 tarihine kadar aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır. İlimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi hizmet alım ihalesi 18.04.2016 tarihinde yapılacak olup ihale sürecinin tamamlanması ve ihaleyi alan firmanın belli olmasından sonra müracaatçıların İl Müdürlüğümüzle irtibata geçerek ihaleyi alan firmaya da evrakların verilmesi gerekmektedir,
 
ASDEP NEDİR? NE AMAÇLANIYOR? (Bilgi için buraya tıklayınız.)
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.
 
ASDEP ve RİSK HARİTALARI (Bilgi için buraya tıklayınız.)
İhtiyaç sahibi aile ve bireylerin tespitinin yanı sıra sosyal sorunların analizine de imkân verecek “Alan Taraması” ASDEP’in önemli unsurlarından biridir. Alan taramaları ile veri girişleri gerçekleşecek, yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde oluşacak risk haritaları ile iller ve bölgeler arası farklılıklar gözlemlenebilecek, böylece duruma uygun yeni tedbirler uygulanacak, ihtiyaç doğrultusunda ulusal düzeyde yeni politikalar geliştirilebilecektir. Böylece risk gruplarında yer alan kişi ve ailelerin söz konusu “risklerden” uzaklaşmalarına yönelik çalışmalar yapılmış olacaktır.
 
ASDEP'İN FARKLILIĞI NEDİR? (Bilgi için buraya tıklayınız.) 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal politika uygulamalarında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) özellikle ülkemizin hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiği bir dönemde, bir proje olarak daha önceki uygulamalardan farklı bir bakış açısı sunuyor. Sosyal politikanın en önemli amaçlarından biri olan vatandaşların sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel sorun alanlarına ilişkin olarak meslek elemanları ile sahada bireylerin sorunlarını tespit etmenin yanında aynı zamanda bir danışmanlık ve aşamalı olarak bireylerin sosyal yaşamlarında iyileştirmeyi amaç ediniyor. Ailedeki sorunlar toplumdaki diğer bütün sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle şiddet kültürünün ve toplumsal zihniyetin ailede edinilmesi dolayısıyla ailenin korunması ve aileye sosyal destek sağlanması önem arz etmektedir. Ailelere yönelik olarak risk gruplarına göre ailelerin sınıflandırılması ve bu risklere karşı önlem alınması önem arz etmektedir.

Üst seviyede riskli ailelerin orta seviyede risk seviyesine taşınması, orta risk grubunda bulunan ailelerin düşük risk seviyesine taşınması ve düşük risk grubundaki ailelerin sosyal desteklerinin ve rehabilitasyonunun sağlanması yolunda proje, toplumun temelini oluşturan aileye yönelik olarak önemli bir çözüm sunmaktadır.
 
AİLE HEKİMLİĞİNE BENZER BİR SİSTEM Mİ GETİRİLİYOR? (Bilgi için buraya tıklayınız.) 
Sosyolojik olarak bireysel sorunların toplumsal kültür ve yaşayış tarzından kaynaklandığını bunun için de sosyal danışman olacak meslek elemanlarının sorunların tespitinde bu temel yaklaşımı bilerek sahada olmaları toplum açısından önemli bir iyileştirme sağlayacaktır. Aile Sosyal Destek Programı'nda özellikle sorunun oluşmadan önlenmesi ve buna yönelik olarak tespit çalışmalarında sosyologların ve diğer meslek elemanlarının işbirliği ve uygulamaları programı başarılı kılmaktadır. Pilot uygulamalarda gözlemlediğimiz kadarıyla başarılı bir netice alınmıştır. Bu projede en önemli süreç her ailenin bir danışmanının olması ve Aile Hekimliği sistemine benzer şekilde işleyen bir mekanizmanın olmasıdır. Bu sayede her uzman sosyolog veya psikolog kendi görev alanına ilişkin olarak ailenin problemlerini özel olarak tespit edecek, aileye destek sağlayacak ve genel problemlerin çözümü için raporlarını bakanlığa bildirecektir. Sosyal risk haritalarının çıkarılacak olması ile dezavantajlı gruplara, şiddet gören kesimlere; kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve benzeri toplumun dezavantajlı olarak nitelendirilen kesimlerine yönelik olarak sosyal ve ekonomik desteğin yanında aynı zamanda danışmanlık sistemiyle toplumsal entegrasyon süreci ve toplumsal sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlanmış olacaktır.

BAŞVURU  AŞAMASINDA  İSTENİLEN  BELGELER:

1) Başvuru Formu (İndirmek için buraya tıklayınız.)
2) Özgeçmiş (CV) (Örnek CV indirmek için buraya tıklayınız.)
3) KPSS Sonuç Belgesi
 
MÜLAKATTA  BAŞARILI  OLANLARDAN  İSTENİLECEK  BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)
2) Adli sicil Belgesi (Resmi Kurumlar için ibaresi yer alması gerekmektedir)
3) Diploma Fotokopisi (En az Lisans mezunu olmak şartıyla, belgenin aslı başvuru sırasında görülecektir)
4) İkametgâh Belgesi
5) Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden alınabilir)
6) 2 adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak şartıyla)


Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon        :
 0266 249 29 73 / 249 42 93
Faks            : 0266 249 78 77
Adres          : Bahçelievler Mh. Teknik Lise Cd. No:121/A Altıeylül / BALIKESİR
E-posta       : balikesir@aile.gov.tr
 


Sonraki Sayfa: KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Önceki Sayfa : EKPSS GÖREVLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU